A. Kudinov - Publications

2017

Kudinov A., Shapirovsky I., A.V. Kudinov and I.B. Shapirovsky. On partitioning Kripke frames of finite depth. Izvestiya: Mathematics, 81(3), 2017. In press.

2016

Kudinov A., Shapirovsky I., A.V. Kudinov and I.B. Shapirovsky. Finite model property of modal logics of finite depth. Russian Mathematical Surveys, 71(1):164166, 2016.

2008

Kudinov A., Topological modal logic of $mathbb R$ with inequality, UMN, 2008, 63:1(379), 163165.