S. Timoshenko - Publications

2012

Dikonov V., Boguslavsky I., Timoshenko S., Ontology to support semantic analysis of natural language texts (Ontologiya dlya podderzhki zadach izvlecheniya smysla iz teksta na estestvennom yazyke) // Proceedings of the 35-th conference "Information technologies and systems" (ITiS12). Perozavodsk, 19 - 25 avgusta 2013

2010

Boguslavsky I., Iomdin L., Sizov V., Timoshenko S., Interfacing the Lexicon and the Ontology in a Semantic Analyzer // COLING 2010. Proceedings of the 6th Workshop on Ontologies and Lexical Resources (Ontolex 2010). Beijing, China. August 23-27, 2010. Beijing, 2010. . 6776.

2009

Apresjan J., Boguslavsky I., Iomdin L., Timoshenko S., Tsinman L., Semantic Paraphrasing for Information Retrieval and Extraction // Flexible Query Answering Systems. 8th International Conference FQAS 2009. Roskilde, 2009. P. 512-523. ISSN 0302-9743. ISBN 3-642-04956-7.