V. Dikonov - Publications

2014

Dikonov V., A virtual russian sense tagged corpus and catching errors in a Russian ↔ semantic pivot dictionary, Moscow, Proceedings of the international conference Dialog 2014

2013

Dikonov V., Development of lexical basis for the Universal Dictionary of UNL Concepts, Moscow, Proceedings of the international conference Dialog 2013
Dikonov V., Experimental generator of WSD rules based on semantic classes of Russian words (Eksperiment po avtomatizirovannomu nakhozhdeniyu pravil dlya razresheniya neodnoznachnosti na osnove semanticheskikh klassov znacheniy slov) // Proceedings of the 36-th conference "Information technologies and systems" (ITiS’13).. Svetlogorsk, 1-6 sentyabrya 2013

2012

Dikonov V., Boguslavsky I., Timoshenko S., Ontology to support semantic analysis of natural language texts (Ontologiya dlya podderzhki zadach izvlecheniya smysla iz teksta na estestvennom yazyke) // Proceedings of the 35-th conference "Information technologies and systems" (ITiS’12). Perozavodsk, 19 - 25 avgusta 2013
Dikonov V., Experimental semantic role tagger (Eksperiment po avtomatizatsii opredeleniya semantiki valentnykh svyazey s pomoshch"yu mashinnogo obucheniya) // Proceedings of the 35-th conference "Information technologies and systems" (ITiS’12). Perozavodsk, 19 - 25 avgusta 2013

2011

Dikonov V., English/Russian UNL Enconverter // Proceedings of the 5th International Conference on Meaning-Text Theory (ÌÒÒ’2011). Barcelona, September 8 – 9, 2011. Ð. 48-58. ISBN 978-84-615-1716-9. http://olst.ling.umontreal.ca/pdf/proceedingsMTT2011.pdf

2009

Dikonov V., Boguslavsky I., Semantic Network of the UNL Dictionary of Concepts // Proceedings of the SENSE Workshop on conceptual Structures for Extracting Natural language SEmantics Moscow, Russia, July 2009 http://ceur-ws.org/Vol-476/paper2.pdf
Dikonov V., Establishing Links between Natural Languages and the Universal Dictionary of Concepts // MONDILEX Third Open Workshop “Metalanguage and Encoding scheme design for digital lexicography“, Brno, 2009, ISBN: 978-80-7399-745-8, Ñ. 27-36 http://www.mondilex.org/pro3.pdf
Dikonov V., Atributy modal"nosti v UNL // Proceedings of the 32-nd conference "Information technologies and systems" (ITaS’09)», Bekasovo (15-18 dec 2009).

2008

Dikonov V., Boguslavsky I., Universal Dictionary of Concepts // MONDILEX First Open Workshop “Lexicographic Tools and Techniques“, Moscow, 2008. pp. 31-41 http://www.mondilex.org/pro1.pdf
Dikonov V., Razvitie sistemy postroenija semanticheskogo predstavlenija teksta s ispol"zovaniem jazyka-posrednika UNL na baze lingvisticheskogo processora ÅTAP-3 // Proceedings of the 31-st conference "Information technologies and systems" (ITaS’08), Gelendzhik (27 Sept - 04 Oct 2008). ISBN 978-5-901158-08-01. Moscow, 2008.
Dikonov V., UNL Graph Structure // Informacionnye processy. 2008. Vol. 8 #1. http://www.jip.ru/2008/84-96-2008.pdf

2007

Dikonov V., Obzor realizacii semanticheskogo jazyka UNL v sisteme ÅTAP // Proceedings of the 30-th conference "Information technologies and systems" (ITaS’07), Zvenigorod, (18-21 Sept. 2007). pp. 141-149.